موسسه سفیرگفتمان اندیشه
شهریار، فاز ۱ اندیشه، خیابان ۱۲غربی

مهدی باقری
کارآفرین واحد