موسسه سفیرگفتمان اهواز
اهواز، کیانپارس خیابان ۱۶غربی

فریده حسینی مقدم
کارآفرین واحد