دوره های IELTS

کتاب هاي Headway Plus به همراه منابع آموزشي ديگر به دانشجويان دوره هاي آمادگي IELTS آموزش داده مي شوند.

 

IELTS