امروزه در عرصه بين المللي، رعايت استانداردهاي كيفي درارائه خدمات از چنان اهميتي برخوردار است كه سازمان جهاني استاندارد(ISO) را بر آن داشت تا استانداردهاي بين المللي سيستم مديريت كيفيت موسوم به استانداردهاي ايزو 9001 را تدوين و معرفي نمايد. امروزه رعايت اين استانداردها از آن چنان اهميتي برخوردار است كه اكثر كشورهاي اروپايي كسب گواهينامه هاي مربوط به آن را شرط اوليه داد و ستدهاي خويش اعلام كرده اند واين در حالي است كه موج بكارگيري اين استانداردها بسياري از كشورها را فرا گرفته است .همگام با جهاني شدن و در هم شكسته شدن مرزهاي جغرافيايي در مناسبات اقتصادي وبازرگاني، پايداري وتوسعه سازمانها بيش از بيش به عواملي نظير نوآوري در محصول وارائه خدمات به مشتري وارباب رجوع وابسته مي شود واين امر ضرورتهاي جديدي را براي سازمانها ايجاب مي كند. از جمله اين ضرورتهاي جديد تاكيد وتوجه در فراورده هايي (كا لاها يا خدمات) است كه استانداردهاي مديريت كيفيت با هدف تامين آن شكل گرفته است . استانداردهاي سري ايزو 9001 توجه خود را بر اين اساس استوار نموده است كه ايجاد وحفظ كيفيت، مسئوليت يك بخش خاص نيست بلكه مسئوليت مشترك تمامي بخشهاي يك سازمان به ويژه مديريت آن است.

كسب گواهينامه ايزو 9001 توسط يك موسسه آموزشي گوياي موفقيت آن موسسه در ايجاد باور در مشتري نسبت به مسئوليت كيفيت در تمامي سطوح، ساختار سازماني، استقرار وبكارگيري مستمر سياستهاي كنترلي، عملياتي وپشتيباني كيفيت در موسسه جهت حضور در بازارهاي جهاني و تامين رضايت مشتريان وارباب رجوع (در بخش خدمات ) مي باشد.