استاندارد ایزو 29990 ملاک سنجش مدیریت کیفیت یادگیری است. سازمان هایی که حوزه فعالیت آنها آموزش های غیررسمی است، مانند موسسات زبان، می توانند این استاندارد را دریافت کنند. همچنین واحدهای آموزش شرکت ها، کارخانه ها و همه انواع سازمان ها هم می توانند این استاندارد را اجراء و مستقر نموده و پس از طی مراحل و روند ممیزی، گواهینامه انطباق با این استاندارد را اخذ نمایند.

این استاندارد همخوانی مطلوبی با استاندارد ایزو ۹۰۰۱:۲۰۰۸ دارد و سازمان هایی که در حوزه آموزش فعال هستند می توانند الزامات این استاندارد بین المللی را اجرا کرده و گواهینامه استقرار و پیاده سازی آن را دریافت نمایند.

در استاندارد ایزو 29990 منظور از “تحصیلات و آموزش غیر‌رسمی” ، هرگونه تحصیلات و آموزش سازمان یافته‌ای است که خارج از سیستم‌های رسمی شناخته شده در تحصیلات ابتدایی، تکمیلی و بالاتر باشد. از جمله ” تحصیلات و آموزش غیر‌رسمی” می‌توان به آموزش‌های شغلی، آموزش‌های مادام العمر و آموزش‌های درون‌سازمانی (در محل سازمان یا برون‌سپاری شده) اشاره کرد.

تمرکز اصلی این استاندارد بر یادگیری (Learning) است

به جای آموزش

(Training)

هدف این استاندارد چیست ؟

هدف این استاندارد، ارائه یک مدل عمومی برای کیفیت کارکرد و عملکرد حرفه‌ای ارائه دهندگان خدمات یادگیری و مشتریان آن‌ها در طراحی، توسعه و اجرای تحصیلات و آموزش‌های غیررسمی است.

مزایای به‌کارگیری ISO 29990

 • بهبود سیستم در کیفیت خدمات آموزشی ارائه ‌شده
 • شفافیت در خدمات معطوف به یادگیری
 • افزایش توان رقابتی خدمات ارائه ‌شده
 • تحلیل شفاف برنامه‌های آموزشی
 • توسعه ی یک آموزش فراگیر و اثربخش
 • تمرکز بر نیازهای زبان آموزان
 • نتایج قابل اندازه‌گیری در ارزشیابی خدمات آموزشی
 • پایش مستمر و کنترل فرآیند یادگیری
 • رسمیت بین المللی وتوسعه فعالیت‌های آموزش در اثر اجرای استاندارد ایزو ۲۹۹۹۰

ویژگی‌های برجسته ISO 29990 و انطباق با نرم افزار :

 • تمرکز بر صلاحیت ارائه دهندگان خدمات یادگیری ( مدرسین و سایر کارکنان سازمان ارائه دهنده خدمت یادگیری) از طریق امتیازدهی به مراکز آموزشی و مدرسین در نرم افزار جهت مقایسه و ارزیابی
 • تمرکز بر فراگیران طی فرآیند یادگیری به منظور پایش میزان فراگیری آن‌ها با قابلیت فرآیند ارزشیابی و اثربخشی با پیش آزمون و پس آزمون در سطح یادگیری
 • تمرکز بر خروجی فرآیند‌های یادگیری به منظور پایش کیفیت و اثربخشی آن‌ها با امکان فرآیند ارزشیابی و اثربخشی در سطح رفتار
 • تاکید بر استفاده از کلیه گزینه‌های در دسترس برای ارائه خدمات یادگیری مانند استفاده از کتابخانه مجازی، ارسال پیامهای آموزشی از طریق خبرنامه ها، استفاده از نرم افزار یادگیری الکترونیکی، فروم و اپلیکیشن موبایل
 • در نظر گرفتن نیازمندی‌ها و انتظارات کلیه طرف‌های ذی نفع در ارائه خدمات آموزشی از طراحی تا اجرای آن
 • مدیریت مالی مناسب ، شناسایی، ارزیابی و مدیریت ریسک
موسسه سفیر