امروزه استفاده از نظرات، دیدگاهها و خواسته های مشتریان یکی از مهمترین ابزارها برای ارتقای کیفیت محصولات و خدمات و توسعه سازمان ها می باشد. بسیاری از سازمان ها، موفقیت خود رامدیون تفکر مشتری مدارانه خود دانسته و در جهت توسعه و اجرای این استراتژی گامهای موثری برمی دارند. استقرار، پیاده سازی واخذ گواهینامه استاندارد 2014:ISO 10002 نشان از اهمیت مشتری، خواسته های وی و پاسخ گو بودن به موارد نارضایتی مشتری در درون سازمان می باشد.

برخی از مزایای اخذ گواهینامه استاندارد2014 :ISO 10002 عبارتست از

 • افزایش اعتبار موسسه سفیر به واسطه پاسخ گو بودن به کلیه مشتریان
 • کاهش مشتریان ناراضی و ایجاد بستری مناسب برای جذب، حفظ و توسعه مشتریان
 • رفتار و برخورد یکسان با نظرات، خواسته ها و نارضایتی مشتریان
 • بهبود کیفیت محصولات و خدمات آموزشی خود مطابق با استانداردهای جهانی
 • تبدیل مشتریان ناراضی به مشتریان راضی و خشنود
 • افزایش رضایت مشتری
 • تشویق کارکنان به بهبود در مهارتهای رفتاری با مشتریان
 • ایجاد مزیت رقابتی برای موسسه زبان سفیر نسبت به سایر موسسات دیگر
 • دسترسی مشتریان به یک فرایند پاسخ گو، بررسی و حل و فصل شکایات
 • ارتقاء توانایی سازمان در شناسایی روند و دلایل شکایات مشتریان و بهبود عملکرد سازمان
 • ارتقاء توانایی سازمان برای حل و فصل شکایات مشتریان بصورتی سازگار،‌ نظام مند و پاسخ گو بمنظور افزایش سطح رضایت مشتریان
 • کمک به سازمان در ایجاد رویکرد مشتری مدار برای حل و فصل شکایات مشتریان و تشویق پرسنل به بهبود مهارتها در تعامل با مشتری