• دريافت گواهينامه  ISO 29990 در سیستم کیفیت مراکز آموزشی

• دريافت گواهينامه  ISO 29991 در سیستم مدیریت یادگیری زبان

• دريافت گواهينامه ISO 9001:2015 در مديريت کيفيت از شرکت  TÜV INTERCERT SAAR

• دريافت گواهينامه 2014:ISO 10002 در استاندارد مديريت رسيدگی به شکايات مشتريان از شرکت TÜV INTERCERT SAAR .

• دريافت گواهينامه 1999:ISO 10015 در استاندارد مدیریت کیفیت در خدمات آموزشی از شرکت TÜV INTERCERT SAAR .
• نماینده رسمی تربیت مدرس آکادمی مدرسین آکسفورد (OTA (Oxford Teachers’ Academy
• نماینده رسمی تربیت مدرس از دانشگاه کمبریج CELTA – Certificate in Teaching English to Speakers of Other Languages

موسسه سفیر
موسسه سفیر