آموزشگاه زبان

مدیر اجرایی اداری واحدهای آموزشی

کلیه کارشناسان و کارکنان اداری توسط دفتر مرکزی تهران، با رعایت معیارهای شغلی انتخاب، مصاحبه و گزینش می گردند و پس از شرکت در دوره های جامع و فشرده مسئولیت اداره واحدها را بر عهده می گیرند.

کلیه کارشناسان و کارکنان اداری به صورت مستمر به لحاظ کارآیی کیفی، توسط آموزشگاه زبان سفیر گفتمان همواره تحت نظارت و سنجش قرار دارند تا استاندارد آموزشی و اداری آکادمی زبان سفیر گفتمان همواره در سطح مورد قبول و رضایت زبان آموزان سراسر کشور باقی بماند.

در ضمن به لحاظ به روز نگه داشتن سطح دانش عمومی و تکنیکی مهارتهای ارتباطی جلسات، دوره ها و سمینار های متعددی در طول سال برگزار می گردد، که هدف اصلی آن ارتقاء سطح کارایی و پویایی در رده مدیران و کارشناسان اداری می باشد.

مسئولیت ها و وظایف کارشناسان اداری واحدهای آموزشی

  • شناسایی و رسیدگی به مسائل اداری و مالی پرسنل و اساتید
  • کنترل و نظارت بر امور اداری، مالی و لجستیکی
  • برگزاری جلسه منظم در هر هفته به منظور بررسی و ارتقاء سطح کیفی اطلاعات کارکنان
  • نظارت بر کیفیت پیگیری امور اداری دانشجویان
  • نظارت بر پاسخگویی سریع و صحیح کارکنان و جذب دانشجویان
  • نظارت بر رعایت کیفیت مناسبات ارتباطی، برخوردی و اخلاقی کارکنان