از آنجا که به یمن الطاف الهی تاسیس موسسه زبان سفیر گفتمان با نیت خیر کارآفرینی و انجام فعالیت های آموزشی – فرهنگی برای جوانان محقق گشته و با علم به این که تمامی بزرگان و مفاخر میهن اسلامیمان در دامان مدرسین و مربیان شریف و متعهد آموزش و پرورش به عرصه رسیده اند، موسسه زبان سفیر گفتمان نیز همراه و همسو با سیاست های راهبردی وزارت محترم آموزش و پرورش، به عنوان زیر مجموعه ی این نهاد معتبرفرهنگی، همواره به اعتلای تعلیم و تربیت صحیح فرزندان این مرز و بوم همت گمارده است.

لذا، با عنایت به راهبردهای مدون و شاخص های معین وزارت محترم آموزش وپرورش در خصوص امر خطیر و سرنوشت ساز تعلیم و تربیت و لزوم رعایت دقیق ضوابط و مقررات خاص این امر، مدیریت موسسه زبان بر آن شد که به ایجاد یک واحد تخصصی جهت انجام امور مربوط به نهادهای ذیربط اقدام نماید تا تعاملات فی مابین و پیگیری های کلیه امور مربوطه در ادارات آموزش و پرورش و سایر نهادهای نظارتی و هدایتی در اسرع وقت صورت پذیرد.

به همین منظور، فعالیت واحد امور نهادهای دولتی با مدیریت و پرسنل متخصص و مجرب در امور آموزش و پرورش در دفتر مرکزی موسسه زبان سفیر گفتمان آغاز شد تا ارتباطات راهبردی موسسه زبان با نهادهای نظارتی و همچنین فعالیت های مدیران مسئول مستقر در واحدهای آموزشی بطور متمرکز و در ارتباط مستقیم با مدیر عامل مؤسسه رهبری و هدایت گردد.

محور اصلی فعالیت این واحد، استقرارو پایش استانداردهای آموزشی و تربیتی مدون و مصوب آموزش و پرورش و ارائه خدمات آموزشی بهینه  و اثر بخش و همچنین تلاش در جهت پیاده سازی الگوهای آموزشی متناسب با معیارها، قوانین و مقررات روزآمد آموزش و پرورش می باشد.

 اکثریت قریب به اتفاق مدیران مسئول واحدهای آموزشی موسسه در زیر مجموعه واحد امور نهادهای دولتی، از پیش کسوتان حوزه ی تعلیم و تربیت هستند که به عنوان نمایندگان آموزش و پرورش در موسسه انجام وظیفه می نمایند.

مأموریت مدیران مسئول واحدهای آموزشی نظارت برحسن اجرای کلیه مقررات و دستورالعمل های اجرایی آموزش و پرورش و اایفای نقش به عنوان رابطین و تسهیل گران ارتباطات برون سازمانی با نهادهای ذیربط  و عمدتا با ادارات آموزش و پرورش می باشد.

بدین ترتیب، توجه به تعهدات حرفه ای در چشم انداز ترسیمی و برنامه های مدون موسسه جهت کیفیت بخشی و حرکت  به سوی تعالی سبب شده است که موسسه سفیر گفتمان  به جایگاهی معتبر و ارزشمند درمیان سایر موسسات آموزشی در سطح ملی دست یابد.

این دستاوردها و افتخارات مرهون حمایت ها ورهنمودهای مسئولین متعهد  آموزش و پرورش بوده و از مهمترین نتایج این حمایت ها، ایجاد اشتغال برای چند هزار نفر در سطح ملی و در حوزه ی فعالیت های آموزشی- فرهنگی است که اولا موجب ارتقاء سطح دانش جوانان و فرهنگ سازی برای ترویج رفتار اجتماعی معقول و رعایت هنجارها در جامعه شده و در ثانی سبب می گردد تا چندین هزار نفر ساعت از وقت جوانان به جای محیط های بیرونی در محیط فرهنگی سپری شود.

لذا، شایان سپاس و تقدیر است که مسئولین محترم آموزش و پرورش در خصوص فعالیت های آموزشی در بخش خصوصی، هم جهت و همسو با فعالیت های آموزشی بخش دولتی اهتمام خاصی داشته و موسسات آموزشی بخش خصوصی را از دیربازبه مثابه بازوهای اجرایی توانمند آموزش و پرورش دانسته اند. این امر همواره سبب گشته است که روحیه ی مضاعفی به بدنه موسسات فعال در این صنعت منتقل شده و دلگرمی بنیان گذاران موسسات، از جمله موسسه سفیر گفتمان را به همراه داشته باشد.

آرزومندیم با عنایات الهی و همراهی و مساعدت روز افزون مسئولین محترم آموزش و پرورش و سایر نهادهای ذیربط ، موسسه سفیر گفتمان کما فی السابق در مسیر کار آفرینی و ترویج دانش درمیان فرزندان ایران اسلامی از پیشگامان صنعت آموزش باشند.