معرفی:

مرکز جذب اساتید موسسه زبان سفیر با تیمی متشکل از مدرسین مجرب دوره‌های تربیت مدرس که همگی از مدیران آموزشی بر‌تر مجموعه هستند، مسئولیت برنامه ریزی و اجرای دوره‌های آموزش اساتید را عهده دارد.

وظایف:

  • برآورد نیاز به استاد واحدهای آموزشی
  • جذب، گزینش و آموزش مدرسین شایسته، مجرب و با معلومات در سراسر ایران
  • برگزاری دوره های آموزشی مدرسین در بدو خدمت (کودکان، نوجوانان و بزرگسالان)
  • برگزاری دوره های ضمن خدمت آموزشی برای مدرسین (کودکان، نوجوانان و بزرگسالان)
  • طراحی و به روز رسانی بسته های آموزشی دوره های کودکان، نوجوانان و بزرگسالان
  • جذب و آموزش مربیان آموزشی جهت آموزش دوره های بدو و ضمن خدمت
  • برگزاری دوره های آموزشی متعدد برای مربیان آموزشی و ارتقائ سطح علمی ایشان (دوره های تربیت مدرس (TTC) انگلیسی، دوره تربیت مدرس فرانسه، دوره های ضمن خدمت (OJT) )