واحد ارتقا کيفی آموزشیQuality Development Dept) QDD)

دپارتمان QDDاز ادارات مديريت پژوهشي ادارات کل آموزش وپژوهش بوده که در سال ۱۳۸۹ در جهت نظارت مستمر بر کيفيت آموزش در سطوح و حيطه‌هاي مختلف و همچنين تحقيق و طراحي آموزشي با هدف ارتقا کيفي آموزش فعاليت خود را آغاز نمود.
از آنجا که موسسه آموزشي سفير گفتمان بعنوان يکي از بزرگ‌ترين موسسات آموزشي کشور از زير مجموعه‌هاي آموزشي متعددي برخوردار است، دپارتمان فوق تشکيل گرديده تا بتواند بطور متمرکز بر اساس بازخورد حاصل از نظارت تخصصي بر کيفيت آموزش در حيطه‌هاي گوناگون، راهکارهاي لازم در جهت ارتقا کيفي را فراهم آورده و همگام بودن آن با بالا‌ترين استاندارد‌هاي آموزشي جهان را تضمين نمايد.

وظایف واحد کنترل کیفی آموزشی موسسه سفیر گفتمان

اين اداره با بکارگيري کار‌شناسان و مديران آموزش، بطور مستقيم و از طريق مشاهده حضوري سطح کيفي آموزش دوره‌هاي مختلف در مراکز آموزشي و کلاس‌ها را ارزيابي کرده و با ثبت نقاط ضعف و قوت، ضمن برگزاري جلسات توجيهي براي اساتيد بطور فردي، موارد و مشکلات احتمالي آموزشي را مورد بحث قرار داده و سپس با نظارت از طريق مشاهدات حضوري و غير حضوري بعدي و پيگيري موارد ثبت شده، از رفع مشکلات و بهبودکيفيت اطمينان حاصل مي‌نمايد.بخش ديگر اين دپارتمان عهده دار تحقيق و مطالعه در جهت بهبود کيفي آموزش در سطوح و حيطه‌هاي مختلف است.اهم وظايف اين واحد به شرح زير است:

  • مشاهدات کلاسي بصورت حضوري و غير حضوري و جمع آوري اطلاعات حاصل از اقدامات نظارتي در بخش نخست و بررسي و گروهبندي آن‌ها
  • جمع آوري نظرات و پيشنهادات دانشجويان و کار‌شناسان آموزش
  • استخراج اطلاعات از مقالات و دوره‌هاي آموزشي دانشگاههاي Oxford و Cambridge که براي اساتيد و مديران موسسه سفير گفتمان در داخل و خارج از کشور برگزار شده‌اند
  • نياز سنجي و اولويت بندي اطلاعات و ضرورت دوره‌ها

 

اطلاعات بدست آمده از منابع فوق جهت طراحي دوره‌هاي آموزشي لازم در سطح کلان يا بصورت موردي و خاص پس از اولويت بندي در اختيار بخش طراحي آموزشي دپارتمان QDD قرار مي‌گيرد.
بخش ديگر اين اداره عهده دار طراحي يا پيشنهاد دوره‌هاي آموزشي است. اين بخش دوره‌هاي آموزش مورد نياز را بر اساس بازخورد بدست آمده از نياز سنجي انجام شده در بخش‌هاي اول و دوم تعيين نموده و با اولويت بندي ضرورت و اهميت سرفصل‌هاي آموزشي، بر اساس نياز سنجي‌هاي انجام شده، با همکاري دپارتمان تحقيق و توسعه اقدام به طراحي و اجراي آن‌ها مي‌نمايد.