مدیریت اجرایی واحد های آموزشی موسسه زبان سفیر

اداره کل آموزش – اداری واحدهای آموزشی

معرفی:

مدیریت واحدهای آموزشی موسسه سفیر گفتمان مسئولیت کنترل عملکرد آموزشی و اداری  را به عهده دارد و به منزله پل ارتباطی ما بین دفتر مرکزی و واحدهای تهران فعالیت می کند . کلیه امور آموزشی و اداری واحدهای آموزشی تهران تحت نظارت و رهبری این اداره کل مشغول به کار هستند .

وظایف:

 • همسو کردن واحد‌ها با اهداف سازمان
 • نظارت بر حسن اجرای امور آموزشی و اداری در واحدهای تابعه
 • هماهنگ سازی امور بین واحد‌های آموزشی
 • ارائه مشاوره، هدایت و رهبری عملیات آموزشی و اداری واحدها
 • حفظ وارتقاء سطح کیفی آموزشی به صورت یکپارچه و منسجم در واحدها
 • تضمین اجرای سیستم‌ها و برنامه‌های علمی آموزشی و دستورالعمل های اداری
 • آموزش، تربیت و توانمندسازی مدیران ، کار‌شناسان اداری و آموزشی  ، اساتید  ، کارمندان اداری ، خدمات و هماهنگی کتاب فروشان
 • تمرکز بر امور جاری واحدهای آموزشی به منظور حفظ و ارتقاء کیفیت خدمات آموزشی  و دستورالعمل های اداری
 • رسیدگی و پاسخگویی به اعتراضات اساتید و دانشجویان
 • برگزاری و مدیریت جلسات مدیران و کارشناسان آموزشی و اداری ،  اساتید ، کارمندان اداری و خدمات وکتابفروشان
 • شناسایی و رسیدگی به مسائل اداری و مالی  کلیه پرسنل و اساتید
 • کنترل و نظارت بر امور اداری، مالی و لجستیکی
 • نظارت بر رعایت کیفیت مناسبات ارتباطی، برخوردی و اخلاقی کارکنان

زیر مجموعه ها:

کلیه واحد های آموزشی 15 گانه تهران بزرگ