واحد کنترل کیفی آموزش آموزشگاه زبان

بازرسی و کنترل کیفی آموزشی

معرفی:
دپارتمان بازرسی و کنترل کیفی آموزش در جهت نظارت مستمر بر کیفیت آموزش در سطوح و حیطه های مختلف و همچنین تحقیق و طراحی آموزشی با هدف ارتقاء کیفی آموزش فعالیت خود را آغاز نمود. از آنجایی که جلب رضایت زبان آموزان و ارائه خدمات آموزشی مطلوب  به ایشان هدف اصلی آموزشگاه زبان سفیر گفتمان است و همواره سعی بر این بوده که این خدمات با حداقل مشکلات و و نتایج مناسب برای زبان آموزان همراه باشد، واحد کنترل کیفی آموزش مسئول بررسی و حصول اطمینان از تحقق این امر خطیر می باشد که درگام نخست شاخص ها و سنجه های کیفیت آموزشی را تدوین و معرفی نموده و وظیفه تربیت نیروی انسانی مورد نیاز جهت کنترل و تضمین اثر بخشی این اقدامات را بعهده دارد.

وظایف:
– مشاهده حضوری و نامحسوس کلاس ها
– بازرسی حضوری از واحدها
– بازرسی مستمر و برنامه ریزی شده حضوری و نامحسوس از تمامی اجزای متشکله سیستم آموزشی و بر اساس شاخص های تعریف شده
– ارزیابی مرکز آموزش از نظر کیفیت تدریس و یادگیری (از طریق مشاهده حضوری و نامحسوس کلاس ها و با استفاده از شاخص های تعریف شده)
– ارزیابی مرکز آموزش از نظر کیفیت محیط آموزشی (با استفاده از شاخص های تعریف شده)

فعالیت های ویژه:
– تعریف و تدوین شاخص های متناسب با استانداردهای سازمان
– طراحی و تنظیم ابزار مورد نیاز ارزیابی (پرسشنامه ها و فرم های مربوطه و…)
– مشخص ساختن داده‌های مورد نیاز در خصوص ارزیابی
– بررسی کیفیت آموزشی کل سیستم بر اساس شاخص های ارائه شده
– ارزیابی مقدماتی کلاس ها از طریق جمع آوری اطلاعات پایه و تخصصی مورد نیاز (با استفاده از پرسشنامه، بازدید، بازرسی، مصاحبه، مشاهدات کلاسی حضوری و دوربینی و…)
– تهیه گزارش های بازرسی دقیق و مستمر در خصوص مشاهدات حین بازرسی
– پیگیری روند رفع مشکلات احتمالی
– حصول اطمینان از رفع کامل مشکلات
– بررسی نحوه عملکرد اساتید و مدیران و رتبه بندی نهایی آن ها و واحدهای آموزشی مربوطه بر اساس کیفیت ارائه خدمات آموزشی
– شناسایی توانمندی ها و به بالفعل رساندن توان بالقوه نیروی انسانی
– گزارش نهایی فرآیندهای کنترل کیفی به حوزه مدیرعامل و شورای عالی سیاستگذاری آموزشی جهت دستیابی به راه کارهای مناسب

توجه: کلیه واحدها و کلاس های آموزشی موسسه مجهز به دوربین های مداربسته هستند که انجام مشاهدات کلاسی و بازرسی های نامحسوس و غیرحضوری و یا رجوع به ویدئوهای کلاسی جهت پیگیری موارد لازم را برای واحد کنترل کیفی آموزش میسر می سازند. از مزایای مهم کاربرد دوربین های مدار بسته بجای بازرسی حضوری، می توان به حصول اطمینان از انسجام و یکپارچگی روش تدریس و تداوم کیفیت مطلوب آموزشی در طی کلیه جلسات آموزشی و توسط تمامی اساتید در همه ی مقاطع تحصیلی بدون ایجاد اختلال در روند آموزش اشاره کرد. این دوربین ها همچنین در تسهیل پژوهش های میدانی مؤسسه سفیر گفتمان نقش بسزائی ایفاء می کنند.

کنترل کیفی اداری:
فضای مناسب فیزیکی کانتر ثبت نام، روابط عمومی و برخورد شایسته و در شأن کارکنان و دانشجویان سفیر در این فضا و انجام وظیفه اداری، نحوه پاسخگویی و راهنمایی جهت تعیین سطح و ثبت نام، ثبت اطلاعات دانشجویان بصورت سیستمی، دغدغه اصلی موسسه زبان سفیر گفتمان بوده و به همین دلیل در واحد کنترل کیفی علاوه بر کیفیت آموزشی، کیفیت اداری نیز در نظر گرفته شده است تا بتوان در بازرسی های اداری، شعارهای همیشگی سفیر (Customer is always right – We deliver what we promise) را جامه عمل پوشانده و موجبات رضایت حداکثری دانشجویان را فراهم ساخت.

وظایف کنترل کیفی اداری:
– جمع آوری اطلاعات اداری از طریق بازرسی های مستمر حضوری
– نظارت بر نحوه پاسخگویی و راهنمایی دانشجویان
– بررسی آراستگی فیزیکی ساختمان واحد
– بررسی آراستگی ظاهری پرسنل اداری
– پیگیری روند بهبود کیفیت بخش اداری