اداره کل آموزش به همراهي واحدهاي زيرمجموعه خود در راستاي توسعه و ارتقا کيفيت کادر آموزشي موسسه زبان سفير گام بر مي‌دارد.

 

  • مدیریت اجرایی واحدهای آموزشی تهران: مدیریت اجرایی واحدهای آموزشی موسسه زبان سفیر گفتمان مسئولیت کنترل عملکرد واحدهای آموزشی و نظارت برحسن انجام فرآیندهای آموزشی را بر عهده داشته و به منزلۀ پل ارتباطي ما بين کادر آموزشي واحد‌ها و کليۀ دپارتمان‌هاي دفتر مرکزي فعاليت می کند. تمامی واحدهای آموزشی تهران تحت نظارت و رهبری این مدیریت مشغول به کار هستند.

 

  • جذب و تربیت مدرس: مرکز جذب اساتيد سفير موسوم به TRC با تيمي متشکل از مجرب‌ترين مدرسين دوره‌هاي تربيت مدرس انگلیسی TTC که همگي از مديران آموزشي بر‌تر مجموعه هستند، مسئوليت برنامه ريزي و اجراي دوره‌هاي آموزش اساتيد را عهده دارد.

 

  •  آزمون و سنجش: واحد آزمون سازي موسسه زبان سفير زير مجموعه ي اداره کل آموزش موسسه زبان سفير بوده و در راستاي اهداف آموزشي موسسه، فعاليت هاي مرتبط با طراحی آزمون ها و دیگر ابزارهای سنجش مهارت های زبانی را انجام مي دهد.

 

  • بازرسی و کنترل کيفي آموزشي QDD: دپارتمان QDD از ادارات مديريت پژوهشي ادارات کل آموزش بوده که در سال 1389 در جهت نظارت مستمر بر کيفيت آموزش در سطوح و حيطه هاي مختلف و همچنين تحقيق و طراحي آموزشي با هدف ارتقا کيفي آموزش فعاليت خود را آغاز نمود.

 

  • آموزش اقماری: دپارتمان آموزش اقماری زیرمجموعه اداره کل اقماری بوده و زیر نظر اداره کل آموزش فعالیت می نماید. هدف اصلی این دپارتمان ارائه خدمات آموزشی و نظارت بر حسن اجرای کلیه استانداردهای آموزشی واحدهای شهرستان اعم از سیستم و تقویم آموزشی سالانه موسسه زبان سفیر، فرآیند تعیین سطح زبان، کیفیت آموزش، برنامه ریزی ترم، کیفیت عملکرد مدیران و کارشناسان، همچنین نحوه برگزاری آزمون های میانترم و پایانترم است. از دیگر وظایف این دپارتمان پاسخگویی و رسیدگی به نظرها و پیشنهادهای زبان آموزان شهرستان است.
مدیریت اجرایی واحد های آموزشی
جذب و تربیت مدرس زبان سفیر
آزمون و سنجش زبان سفیر
واحد کنترل کیفی آموزش سفیر
آموزش اقماری سفیر