صدای مشتری

در موسسه زبان سفیر از انتقادات و پیشنهادهای دانشجویان استقبال میگردد.

لذا جهت تشویق دانشجویان براي‌ اظهار انتقادات و پیشنهادات راههای متعددی طراحی شده است که در دسترس‌ همه‌ باشد و براحتي‌ بتوانند انتقادات/ پیشنهادات خود را مطرح‌ نمايند و سازمان‌ بتواند به‌ تمام‌ آنها پاسخ‌ درست‌ و مناسب‌ ارائه‌ نمايد .

 

 کانال های انتقال انتقادات و پیشنهادات شما

1. مدير، کارشناسان و کارمندان اداري واحد محل تحصیل

2. ارتباط تلفنی و پیامکی

˙ صداي مشتري در دفتر مرکزي 09358503008 (ارسال پیامک/تماس تلفنی/واتس آپ) /

02184347228 / 02184347311   ( تماس تلفنی )

˙ ارتباط مستقیم با مدير عامل02184347140 (تماس تلفنی) / 09121473234 (واتس آپ)

˙ ارتباط مستقیم با امور آموزشی و اداري واحدهاي تهران 09363333119 (ارسال پیامک/  تماس تلفنی)

˙ ارتباط مستقیم با امور آموزشی و اداري واحدهاي شهرستان 09351200349 (ارسال پیامک/ تماس تلفنی)

3. ارتباط ايمیلی

˙  صداي مشتری : PR_admin@gosafir.com

˙ مدیرعامل : CEO.gosafir@gmail.com

4- تکمیل و ارسال فرم ذیل

توجه داشته باشید فقط شکایاتی که با اطلاعات موثق تکمیل و ارسال گردند مورد بررسی قرار خواهند گرفت و تکمیل کلیه موارد ذیل الزامی می باشد.

 

ثبت انتقادات / پیشنهادات