نظرسنجی (سنجش رضایت زبان‌آموزان)
موسسه زبان سفیر در نظر دارد با سنجش رضایت زبان‌آموزان به ارزیابی کیفیت خدمات ارائه شده در ارتباط با انتظارات ایشان بپردازد.

واحد CRM نظرات زبان‌آموزان را به‌ عنوان‌ فرصت‌ يادگيري‌ و ارتقا خدمات و عمل به تعهدات محسوب مینماید.

نظرات شما زبان‌آموزان گرانمایه از طریق تکمیل فرم “سنجش رضایت زبان‌آموزان” فرصتی خواهد بود تا اقدامات بعدی جهت شناسایی نقاط ضعف، افزایش خوشنودی دانشجویان و طراحی جدید در خدمات و نحوه ی ارائه آنان صورت پذیرد.

 

در انتهای این برگه می توانید فرم سنجش رضایت زبان‌آموزان را تکمیل نمایید.

مشتریان نامحسوس
سفیر به منظور سنجش عملکرد پرسنل طبق استانداردهای مصوب و بررسی کیفیت خدمات ارائه شده به زبان‌آموزان، اقدام به کنترل مستمر به صورت نامحسوس می نماید و نتایج بررسی جهت اقدامات اصلاحی مورد استفاده قرار می گیرد.