در این بخش کلیه رویدادها، کارگاهها و جشنواره هایی که در سفیر بنا به مناسبت های مختلف برای دانشجویان برگزار می شوند، با شما به صورت مصور به اشتراک گذاشته خواهد شد.

تکریم از دانشجویان وفادار سفیر گفتمان
تور یک روزه انگلیسی در تهران
آموزش زبان در سینما موسسه سفیر
باشگاه کتابخوانی موسسه سفیر گفتمان
کارگاه آموزش زبان سفیر در تهران