مدیریت اداری واحدهای شهرستان آموزشگاه زبان سفیر

مدیریت آموزشی واحدهای شهرستان

معرفی

دپارتمان آموزش اقماری زیرمجموعه اداره کل اقماری بوده و زیر نظر اداره کل آموزش فعالیت می نماید.

هدف اصلی این دپارتمان ارائه خدمات آموزشی و نظارت بر حسن اجرای کلیه استانداردهای آموزشی واحدهای شهرستان اعم از سیستم و تقویم آموزشی سالانه سفیر، فرآیند تعیین سطح، کیفیت آموزش، برنامه ریزی ترم، کیفیت عملکرد مدیران و کارشناسان، همچنین نحوه برگزاری آزمون های میانترم و پایانترم است.

از دیگر وظایف این دپارتمان پاسخگویی و رسیدگی به نظرها و پیشنهادهای زبان آموزان واحد های شهرستان است.

موسسه زبان سفیر گفتمان از زمان تاسیس تا به امروز با هدف ارائه خدمات به روز آموزش زبان انگلیسی به هموطنان گرامی در سراسر کشور، رشد و توسعه کمی واحدهای آموزشی خود را در رأس فعالیتهای خود قرار داده است.

این سیاست تا به امروز منجر به تأسیس بالغ بر 80 واحد سفیر در سراسر کشور شده و ضرورت نظارت دقیق و هماهنگی بین این واحدها را ایجاب نموده است.

در این راستا کارشناسان بازرسی آموزش به صورت منظم و مستمر به اقصا نقاط کشور اعزام می شوند.

وظایف

  • ارائه آموزش و مشاوره لازم جهت راه اندازی بهینه واحدهای جدید
  • نظارت بر اجرای دقیق استانداردهای آموزشی، اداری و لجستیکی در کلیه واحدها
  • نظارت بر نحوه عملکرد پرسنل، اساتید، کارشناسان اداری و آموزش و مدیران آموزش
  • آموزش ضمن خدمت اساتید در قالب برگزاری کارگاه های تخصصی
  • نظارت بر امور مربوط به منابع انسانی واحد های شهرستان و تلاش برای رشد کمی و کیفی
  • نظارت بر میزان رضایتمندی زبان آموزان واحد های شهرستان و ارائه آموزش و مشاوره لازم جهت بهبود آن
  • برقراری ارتباط و تعامل بین واحدهای شهرستان و دپارتمان های دفتر مرکزی
  • برگزاری جلسات مشترک مدیران آموزشی شهرستان و تهران
  • برگزاری دوره های ضمن خدمت