معرفی:

اداره کل تحقیق و توسعه آموزشی از ارکان مهم آموزشی موسسه زبان آموزشی سفیر می باشد و هدف آن بهبود روز افزون و بروز رسانی مداوم سیستم و فرآیند های آموزشی است.

در کنار انجام پروژه های تحقیقی و نیز بررسی های کیفی و سنجش اثر بخشی فرآیند ها، از طریق همکاری مستقیم با سایر بخش های آموزش از جمله ادارات بازاریابی شرکت ها، جذب و تربیت استاد، آزمون سازی، کنترل کیفی و اجرایی واحد های آموزشی محقق می گردد.

ارتباط این اداره با سایر ادارات بصورت مستقیم در جلسات هفتگی شورای عالی سیاستگذاری آموزشی تامین می گردد، که در واقع محل تصمیم گیری های کلان آموزشی موسسه در سطح کشور می باشد.

 

وظایف:

 تعیین استاندارد های آموزشی موسسه زبان: این دپارتمان وظیفه تعیین و تبیین استاندارد آموزشی و تعمیم آن به کلیه واحد های تهران و شهرستان ها را بر عهده دارد، که پس ازتایید شورای عالی سیاستگذاری و مجوز مدیر عامل به مرحله اجرایی و عملیاتی می رسد.

تعیین فرآیند های آموزشی از قبیل فعالیت های کلاسی، نحوه استفاده از مواد آموزشی و…

بررسی و بهبود فرآیند ها و استاندارد آموزشی: موسسه زبان سفیر به عنوان موسسه ای پیشرو در امر آموزش زبان، همواره در صدد ارتقاء سطح استاندارد های آموزشی خود از طریق بررسی اثر بخشی فرآیندها و بهبود آن ها می باشد و هرگز از ساکن ماندن در یک سطح استاندارد، خشنود نخواهد بود.

 

یافتن راهکار های رسیدن به چنین پویایی وظیفه این دپارتمان می باشد.

  • تعیین استاندارد جذب و ارتقاء اساتید، کارشناسان و مدیران حوزه آموزش
  • بروز رسانی سیستم و راهکارهای ارتقاء کیفی آموزش
  • طراحی، هدایت و تشویق فعالیت های تحقیقاتی
  • انتخاب، جایگزینی و اعمال تغییرات در مواد آموزشی و کمک آموزشی
  • بررسی روش های آموزشی مناسب و کارآمد طراحی و اجرای سیلابس آموزشی و ارائه آموزش های مربوطه جهت استفاده بهینه از آن
  • طراحی و اجرای دوره های جدید آموزشی و تخصصی و ارائه آموزش های مربوطه
  • طراحی و اجرای دوره های ضمن خدمت برای اساتید، مدیران و کارشناسان آموزش، که به صورت سراسری یا درون واحدی انجام می پذیرد.
  • طراحی و اجرای فرآیند های جدید آموزشی
  • طراحی و اجرای فرآیند هایی که به پویایی سیستم آموزشی منجر می گردند.