اداره کل پژوهش موسسه زبان سفیر گفتمان در واقع بخش نرم افزاری تمامی ادارات آموزش بوده و ارتباط آن به لحاظ محتوای آموزشی، عملکرد آموزشی، و کیفیت آموزشی، از طریق اداره کل آموزش برقرار می گردد.

این اداره دارای دو بخش کلی به شرح ذیل می باشد:

تحقیق و توسعه

تحقیق و توسعه
کتابخانه و مرکز اسناد سفیر