موسسه زبان سفير گفتمان، با هدف توسعه سازمان و ارتقاء کيفيت فعاليت‌هاي خود، همواره پذيراي کساني است که با توانايي‌هاي خود، مي‌توانند اين هدف را به عمل در آورند. آن دسته از عزيزاني که مايل به همکاري با سفير گفتمان هستند، مي‌توانند رزومه خود را از طريق سايت براي ما ارسال نمايند تا در صورت نياز به عنوان مدرس سفير و یا پرسنل به ما بپيوندند. همچنين سفير گفتمان، با هدف فراهم کردن امکانات آموزشي در سراسر کشور، مايل به گسترش شعبات خود در مراکز استان هاست و افراد در صورت تمايل مي‌توانند با اثبات توانمندي‌هاي خود و طي مراحل مورد نظرنماينده سفير در شعبات شهرستان باشند.