موسسه سفیرگفتمان کرمانشاه
کرمانشاه، ۲۲بهمن، خیابان ویلا پلاک ۱۵۸

محسن خورشیدی
کارآفرین واحد