سفیر مهربانی

مهربانی هدیه دهیم تا عدالت آموزشی اجرا شود

هدف:

سفیر مهربانی پروژه ای خیرخواهانه میباشد که به ابتکار موسسه ی سفیر گفتمان از همان ابتدا به صورت کمک به آموزش افراد کم بضاعت اجرا شده است. هدف کمک به کودکان و نوجوانان بی سرپرست یا کم سرپرست بوده که از استطاعت مالی کافی جهت یادگیری زبان برخوردار نبوده اند.

اینک سفیرگفتمان قصد دارد به منظور اجرای عدالت آموزشی، ملزومات آموزشی این قشر جهت یادگیری زبان را فراهم آورد و در راستای ارتقا این فرهنگ از افرادی که علاقه مند به حمایت مادی از “متقاضیان کم بضاعت و حائز شرایط” هستند، آمادگی خود را در دیوار سفیرم مهربانی اعلام نمایند.

تمامی حمایتهای مالی در یک حساب مختص این امر در دیتابیس به اسم حساب سفیرمهربانی تجمیع میگردد و به هنگام ثبت نام در کلاس زبان افراد متقاضی حمایت مالی این مبالغ و مبلغ حمایتی سفیرگفتمان در حساب افرادکم بضاعت به صورت اعتبارغیرنقدی واگزار میگردد.

 

شرایط احراز دریافت حمایت

  • گروه سنی:۷ تا 20  سال
  • بی سرپرست/بد سرپرست
  • گواهی فوت پدر
  • قرارداد منزل استیجاری
  • عدم مردودی در امتحانات پایان ترم کلاس زبان

با توجه محرمانه بودن اطلاعات دانشجویان و حفظ شئونات اخلاقی از اعلام مشخصات متقاضی حمایت مالی بصورت عموم معذور هستیم.

سفیران مهربانیجمع مبلغ ریالی حمایت تاکنون در ترم جاری 1000 ریال
تعداد کل دانشجویان تحت حمایت تا کنون 100 نفر
سفیر گفتمانجمع مبلغ ریالی حمایت تاکنون در ترم جاری 2000 ریال
تعداد کل دانشجویان تحت حمایت تا کنون 200 نفر