موسسه سفیرگفتمان ساری
ساری، خیابان فرهنگ، بعد از پیوندی