اولین جشنواره تکریم از دانشجویان وفادار LC1 سال 1397


اولین جشنواره تکریم از دانشجویان وفادار LC2 سال 1396


دومین جشنواره تکریم از دانشجویان وفادار LC2 سال 1397


تور تفریحی آموزشی دانشجویان وفادار سفیرگفتمان شهریور 98

تور تفریحی آموزشی دانشجویان وفادار سفیر گفتمان شهریور 98


تور تفریحی آموزشی دانشجویان وفادار سفیر گفتمان دی 98

تور تفریحی آموزشی دانشجویان وفادار سفیر گفتمان دی 98


تور تفریحی آموزشی دانشجویان وفادار سفیر گفتمان آذر 98