آموزشگاه سفیرگفتمان سنندج
سنندج، ابتدای بلوار شبلی